Политика за поверителност

 

Вашата сигурност е важна за нас. Настоящата Политика за поверителност, предoставя информация за начина, по който „Арт къща Премананда“ ЕООД, собствeник и администратор на сайта: https://premananda-bg.com, наричана по-долу „Уеб сайт“, събира, обработва и съхранява лични данни на потребителите на Уеб сайта, както и относно правата на последните в тази връзка.

На тази страница можете да намерите кратка информация за:

„Арт къща Премананда“ ЕООД

Компетентния надзорния орган

Правното основание за обработване на личните данни

За какво използваме личните данни

Принципи на обработване на личните данни

Какви лични данни събираме

Колко време се съхраняват

Достъп до и предаване на личните данни на трети страни

Права и гаранциите, които ОРЗД предоставя на субектите на данни.

 

Ние

 

„Арт къща Премананда“ ЕООД, ЕИК 115662085 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Н. Вапцаров“ №99; Тел.: 0888 145 305, електронна поща: premananda@mail.bg МОЛ М. Георгиева. Фирмата е вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията, към Министерство на правосъдието на Република България.

 

Компетентният надзорен орган

 

Комисия за защита на личните данни на Република България
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: https://www.cpdp.bg/

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

 

Ние събираме, обработване и съхраняваме Ваши лични данни единствено във връзка със нашата дейност и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително на Закона за защита на личните данни на Република България и на Общия регламент относно защитата на данните.
Ние обработваме лични Ви данни на поне едно от следните основания:

 

Съгласие на Ползвателя за обработване на лични данни;

За изпълнение на договорни задължения към Ползвателя;

За предприемане на стъпки по искане на Ползвателя, преди сключване на договор;

За спазване на законови задължения;

За целите на легитимните интереси на Доставчика за извършване на неговата дейност.

 

Защо събираме лични данни

 

Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни за следните цели:

 

*Комуникация и идентификация при изпълнение на поръчка.

 

*Комуникация, идентификация, обработка и изпълнение на отправени запитвания, направени поръчки, експедиране на стоки, решаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки, връщане на закупени стоки, възстановяване на заплатени суми и т.н.)

 

*Изпълнение на данъчни и други законови задължения;

 

*Счетоводни цели във връзка с ползване на нашия сайт;

 

*Защита на легитимните ни интереси във връзка с изпълнение на задълженията ни към държавни и общински органи (например: Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи);

 

*Защита на легитимните ни интереси във връзка със съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции и с цел подобряване на представянето на Уеб сайта;

 

*Защита на информационната сигурност на Уеб сайта;

 

*Статистическа информация за ползването на Уеб сайта;

 

*Оставяне на коментари към съдържанието в Уеб сайта;

 

Ако субект на данни откаже да ни предостави някои или всички лични данни, които са необходими за съответната цел, посочена по-горе, ние може да не сме в състояние да изпълним поръчка на съответния ползвател или да изпълняваме съответните законови изисквания (например да дадем възможност на субекта на данни да упражни правата си съгласно ОРЗД).

 

Принципи

 

При събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни ние спазваме следните принципи:

*законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

*ограничаване на целите на обработване;

*ограничаване на периода на съхранение с оглед постигане на целите, за които се обработват данните;

*свеждане на данните, които се обработват до минимум;

*точност и актуалност на данните;

*цялостност и поверителност при обработването на данните и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви лични данни събираме

 

Ние събираме следните категории лични данни на Ползвателите за следните цели и на следните основания:

 

*Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), както и други данни, които ни предоставите доброволно, за целите на обработка на Ваши запитвания, и изпълняване на Ваши поръчки;

*Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с плащане, избрани методи на плащане за целите на издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури), включително комуникация с Вас в тази връзка.

*Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), информация свързана с адрес за доставка (само в случаите, в които сте посочили, че желаете доставка до определен адрес, а не до офис на куриер и информация свързана с плащане и избрани методи на плащане за целите на заплащане на направени поръчки, включително издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури) за направените от Вас поръчки, закупени стоки или услуги.

*Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с възстановяване на заплатени суми за направени поръчки, закупени стоки или услуги, в случай на анулиране на поръчки, връщане на продукти, и/или спазване на законови задължения;

*Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия и имейл адрес) и информация свързана с оставяне на коментари към съдържанието в Уеб сайта, при изразено от Вас желание;

*Вашият IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и извършени действия за целите на изпращане на Push уведомления, при изразено от Вас желание за получаване на такива;

*Вашият IP адрес, посетените страници, за целите на защита на информационната сигурност;

*Други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на услуги на Ползватели от наша страна, (например дата на раждане, подпис, ЕГН) или други данни, които Ползватели решат доброволно да споделят с нас, и на основание съгласие за обработване, предоставено от Вас или спазване на наше законово задължение.

 

Ние използваме „бисквитки“ (cookies), предоставящи малки файлове, изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта.

Ние не обработваме, съответно събираме от Ползвателите, специални категории лични данни (например: данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, генетични или биометрични данни, както и данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация на субекта на данни).

Ние не вземаме решения, основани единствено на автоматично обработване на данни, включително профилиране. Обикновено получаваме личните данни директно от субекта на лични данни. Не е изключено обаче да получим лични данни и от други лица като например: други служители, в дружеството, в което работи съответният субект на лични данни, както и от публично достъпни източници като Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

 

Срок на съхраняване

 

Личните данни на Ползвателите се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на съответната цел на обработване или от законово установения срок, когато това е приложимо. Например:

 

*лични данни, предоставени от Вас при попълване на контактната форма ще бъдат съхранявани до изпълнение на заявката или удовлетворяване на питането, във връзка с което сте се свързали с нас, както и максимум до една година след това за статистика и маркетингови анализи;

 

*лични данни на наши клиенти, обработвани във връзка с издаване на данъчни документи (фактури) ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от десет години, считано то 1-ви януари на годината, следваща тази, в която документът е отчетен за данъчни цели;

 

*лични данни на наши партньори/доставчици, обработвани във връзка с договори, сключени между нас и съответния партньор/доставчик, ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от десет години, считано то 1-ви януари на годината, следваща тази, в която договорът е отчетен за данъчни цели;

 

*личните данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от шест месеца, считано от момента на окончателно приключване на процедурата по набиране/подбор, в която съответният субект на лични данни участва, съответно след изтичане на срока за обжалване на дадената процедура, освен ако въпросният субект на лични данни е дал съгласие за съхранението на личните му/ѝ данни за по-дълъг срок, в който случай субектът на лични данни има право по всяко време и без да излага причини да оттегли съгласието си.

 

Срокът на съхранение зависи и от продължителността на правоотношенията, възникнали между нас и съответния Ползвател, както и от целите, за които личните данни се обработват. Когато има индикация/и за потенциална/и правна претенция и/или отговорност, тези срокове ще бъдат съответно удължени. Когато обработването се основава на съгласието на Ползвателя (например: в случаите на лични данни, предоставени от трети лица за директен маркетинг), ние съхраняваме тези лични данни докато имаме валидно съгласие за обработването им.
След изтичане на горните срокове, ние полагаме нужните грижи да изтрием и/или унищожим съответните лични данни, без ненужно забавяне.

 

Достъп до личните данни и предаване на трети страни

 

По принцип, личните данни на Ползвателите, които обработваме, са достъпни за нашите служители, представители и партньори, които се нуждаят от тях за изпълнение на законови задължения и/или за изпълнение на договорни задължения (например: предоставяне на дадена услуга по договор с Ползвател). В тази връзка е възможно, по собствена преценка и при спазване на изискванията на ОРЗД, да предадем всички или част от личните Ви данни на трети лица като счетоводители, професионални консултанти, включително адвокати (за целите на финансово-счетоводно и административно обслужване на дейността ни), компании, предоставящи пощенски услуги (за целите на организационното обслужване на дейността ни, например: изпращане на документи на хартиен носител на Ползвателите, изпращане на стоки обект на покупко-продажба, доставчици на ИТ услуги, системна администрация, маркетингови услуги (за целите на предоставяне на по-надеждна и качествена работа на Уеб сайта и по-сигурна обработка на данните), доставчици на услуги за съхраняване на чужда информация (т.е. хостинг компании).

Въз основа на приложимото законодателство или по искане на публични органи, всички или част от личните Ви данни могат да бъдат достъпни и за публични органи.
Ние нямаме намерение да предаваме личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност или на международни организации.

 

Права на субектите на лични данни

 

Във всеки момент, докато обработваме личните Ви данни, и при съблюдаване на ограниченията, заложени в приложимото законодателство, Вие, (субектът на данните), имате следните права:

 

  • Право на достъп– имате право да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни, както и да получите достъп до и копие от такива Ваши лични данни; в случай, че поискате повече от едно копие на такива Ваши лични данни, може да дължите плащане на съответна такса за всяко допълнително копие;
  • Право на поправка/коригиране– имате право да поискате Ваши лични данни да бъдат коригирани, в случай, че считате, че те са неточни или непълни. Ние ще извършим такива поправки/корекции без излишно забавяне;
  • Право на изтриване/да бъдете забравени– при определени обстоятелства (например: съответните лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглили сте съгласието си за обработване на определени Ваши лични данни, за чието обработване няма друго правно основание) можете да поискате Вашите лични данни, които обработваме, да бъдат изтрити от нашите регистри/нашата база данни, без излишно забавяне. В определени случаи Ние можем да откажем изтриването на такива Ваши лични данни (например: обработването на личните данни е необходимо за спазване на определено законово задължение или за установяване, упражняване или защита на правни претенции);
  • Право на ограничаване на обработката– когато са налице определени условия (например: обработването на определени Ваши лични данни е неправомерно, но Вие не желаете тези данни да бъдат изтрити), имате право да поискате ограничаване на начина, по който се обработват Ваши лични данни;
  • Право на преносимост– когато личните Ви данни са ни предоставени от Вас и се обработват по автоматизиран начин, имате правото да поискате тези Ваши лични данни да Ви бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;
  • Право на възражение– имате право, по всяко време, да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели, в който случай ние ще спрем да използваме личните данни за конкретната цел, освен ако нямаме преимуществени легитимни основания за това (например: имате право, по всяко време, да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като в този случай ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни за тези цели без ненужно забавяне);
  • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране– имате право да не сте обект на решение, което се основава само на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, като също така имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от такова обработване;
  • Право да оттеглите съгласието си за обработване– в случай че обработваме Ваши лични данни на основание предоставено съгласие, във всеки един момент, имате право, да оттеглите съгласието си. Оттеглянето няма да повлияе на законосъобразността на обработването, основаващо се на съгласие преди неговото оттегляне.

 

В случай че, по искане на Ползвател, изтрием личните му/ѝ данни от нашата база данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защита на нашите легитимни интереси или за публични органи.
Имате право да поискате да Ви информираме относно всички получатели, на личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването. Ние можем да откажем да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

В случай, че от нас се изисква да предадем лични данни на друг администратор, да коригираме или да изтрием лични данни, да ограничим обработването на лични данни или да прекратим такова обработване, да предоставим информация относно получателите, на които са били предоставени личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, или да предоставим достъп до лични данни, и при опасения във връзка със самоличността на Ползвателя, отправил съответното искане, ние може първо да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността на въпросния субект на данните.

В случай, че при обработката на Вашите лични данни има трето лице, на което са предадени всички или част от Вашите лични данни както е посочено по-горе, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на това трето лице.

Упражняването на посочените по-горе права е безплатно за Ползвателите, освен когато отправените искания са явно неоснователни или прекомерни. В такъв случай ние можем или да наложим разумна такса за изпълнение на искането, или да откажем да предприемем действия по искането.

Ползвателите могат да упражнят посочените по-горе права като се свържат с нас по имейл на адрес: premananda@mail.bg

 

Жалба до надзорен орган

 

В случай, че считате, че личните Ви данни не се обработват законосъобразно, или че някое от правата Ви, свързани със защитата на лични данни, е нарушено, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган за защита на личните данни, посочен по-горе в Политиката за защита на личните данни. Също така имате право да търсите защита на правата си по съдебен ред.
В случай на наличие на препратки към други интернет страници на Уеб сайта, Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с политиките за защита на лични данни/поверителност на тези други интернет страници, защото при посещение от Ваша страна на тези страници Ваши лични данни могат да бъдат обработвани от въпросните интернет страници, което обработване не е обхванато от Политиката за защита на лични данни.
„Арт къща Премананда“ ЕООД запазваме правото си да променя или допълва Политиката за защита на лични данни, по своя преценка, както и когато намери за необходимо.